Årsberetning 2017 for Oslo Bluesklub

Årsberetning 2017 for Oslo Bluesklubb, org.nr. 986 128 719

Oslo Bluesklubb er en frivillig drevet organisasjon som arbeider for å fremme levende bluesmusikk på klubbscener i Oslo og å gi sine medlemmer et mest mulig fast musikktilbud.

Oslo Bluesklubb er registret i Frivillighetsregisteret og var i 2017 medlem av Norsk Bluesunion.

 

Redegjørelse for årsregnskapet

Resultatet for 2017 er et overskudd på 137.020,- hvilket er sterkere enn klubbens ambisjon om at resultatet for klubben skal være nær 0,-. Overskuddet må sees i sammenheng med underskuddet i 2015 som reduserte egenkapitalen, derfor har klubben i 2016 og 2017 strammet inn forbruk og vært meget kostnadsbevisste.

I 2017 mottatt kr. 20.000,- i støtte fra Frifondsordningen til støtte for barneblues i tillegg til en momsrefusjon på kr.66.117,-.

Regnskapet føres som hovedregel som et kontantregnskap, dvs. at inntekter og kostnader føres etter inn- og utbetalingstidspunktet. Unntakene fra denne regelen er innbetaling av medlemskontingent når medlemskontingenten for nytt år betales ved slutten av gammelt år. For 2017 er det betalt inn 67.200,- kroner i medlemsavgift som gjelder medlemskap 2018 Denne innbetalingen er derfor ført i balansen i 2017 og vil først bli ført som inntekt i 2018. I tillegg er det i 2017 kjøpt inn en del sceneutstyr i forbindelse med at klubben har etablert seg på Sosialen. Dette utstyret er ført i balanse og blir avskrevet lineært over tre år. Videre er et lager av klubbeffekter ført i balansen.

De største inntektspostene er billettsalg på konsertene, medlemskontingent og loddsalg. De største kostnadspostene er utgifter i forbindelse produksjon av konserter; honorar musikere, lyd, overnatting og bespisning for artistene. I tillegg er større poster på inntekts- og kostnadssiden forbundet med arrangement som Julebord, sommerfest og leie av huset på Notodden.

Klubbens økonomi er god ved utgangen av 2017 og styret bekrefter at grunnlaget for videre drift er til stede.

 

Organisasjon

Oslo Bluesklubbs høyeste organ er årsmøtet som holdes hvert år, medlemmer som har betalt årets kontingent har stemmerett. Pr. 31.12.2017 hadde Oslo Bluesklubb 780 medlemmer.

Styret blir valgt for ett år av gangen og har 10 medlemmer, det er 5 menn og 5 kvinner. All drift av klubben er drevet av frivillig, ubetalt arbeid.

 

Miljø

Oslo Bluesklubbs aktivitet medfører liten påvirkning av det ytre miljø.

 

Disposisjon av årsresultat

Årets overskudd overføres til egenkapital.

Oslo, 11.4.2018

 

Rolf Johannessen

Leder og kasserer

 

Styremedlemmer:

Kristin Nygård    Ellen Pettersen  Morten Hermansen

Odd Dahl     Marit Five      Marianne Hoffmann    Jan Lundby

Varamedlemmer:

Eva Baisgaard    Gøran Stensrud

 

Del i vei!