Årsberetning 2018 Oslo Bluesklubb

Org.nr. 986 128 719

Oslo Bluesklubb er en frivillig drevet organisasjon som arbeider for å fremme levende bluesmusikk på klubbscener i Oslo og å gi sine medlemmer et mest mulig fast musikktilbud.

Oslo Bluesklubb er registret i Frivillighetsregisteret og var i 2018 medlem av Norsk Bluesunion og The Blues Foundation.

Redegjørelse for årsregnskapet

Resultatet for 2018 er et underskudd på 65.975,- hvilket er svakere enn klubbens ambisjon om at resultatet for klubben skal være nær 0,-. Underskuddet må sees i sammenheng med overskudd i 2017 på 137.024,-.

Regnskapet føres som hovedregel som et kontantregnskap, dvs. at inntekter og kostnader føres etter inn- og utbetalingstidspunktet.  Unntakene fra denne regelen er innbetaling av medlemskontingent når medlemskontingenten for nytt år betales ved slutten av gammelt år.  For 2019 er det betalt inn 57.750,- kroner i medlemsavgift som gjelder medlemskap 2019. Denne innbetalingen er derfor ført i balansen i 2018 og vil først bli ført som inntekt i 2019.  I tillegg er det i 2017 og 2018 kjøpt inn en del sceneutstyr i forbindelse med at klubben har etablert seg på Sosialen. Dette utstyret er ført i balanse og blir avskrevet lineært over tre år. Videre er et lager av klubbeffekter ført i balansen.

De største inntektspostene er billettsalg på konsertene, medlemskontingent og loddsalg. De største kostnadspostene er utgifter i forbindelse produksjon av konserter; honorar musikere, lyd, overnatting og bespisning for artistene.  I tillegg er større poster på inntekts- og kostnadssiden forbundet med arrangement som Julebord, Sommerfest og leie av huset på Notodden.

Klubbens økonomi er akseptabel ved utgangen av 2018 og styret bekrefter at grunnlaget for videre drift er til stede.

Organisasjon

Oslo Bluesklubbs høyeste organ er årsmøtet som holdes hvert år, medlemmer som har betalt årets kontingent har stemmerett.  Pr. 31.12.2018 hadde Oslo Bluesklubb 695  medlemmer.

Styret blir valgt for ett år av gangen og har 12 medlemmer, det er 5 menn og 7 kvinner.  All drift av klubben er drevet av frivillig, ubetalt arbeid.

Miljø

Oslo Bluesklubbs aktivitet medfører liten påvirkning av det ytre miljø.

Disposisjon av årsresultat

Årets underskudd går til fradrag i egenkapitalen.


Oslo, 24.april 2019

Rolf Johannessen
Leder og kasserer                                                                                       

Styremedlemmer:
Kristin Nygård Ellen Pettersen    Morten Hermansen

Odd Dahl       Marit Five       Marianne Hoffmann      

Jan Lundby       Åsa Nordrum       Eva Baisgård

Varamedlemmer:
Wenche Schjøll         Gøran Stensrud

Del i vei!