Protokoll fra årsmøte i Oslo Bluesklubb 2019

24. april 2019 kl 18:30 på P-Hotell, 2. et. Grensen 19, Oslo
Tiltede: 17 personer

Sak nr. 1    Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Elisabeth Weisser-Svendsen
Referent: Kristin Nygård

Sak nr. 2    Innkalling
Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godkjent

Sak nr. 3    Årsmelding for 2018
Rolf Johannessen presenterte styrets årsmelding for 2018. Styret fikk applaus for årets innsats.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 4    Årsberetning og regnskap 2018
Regnskapet for 2018 ble presentert av Elisabeth Weisser-Svendsen. Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Sak nr. 5    Innkomne forslag
Forslag fremmet av styret om å endre §3 Formål i våre vedtekter:
Oslo Bluesklubb har som formål å fremme blues og beslektede musikkformer i Oslo.
Dette skal gjøres gjennom:
å ivareta bluesens interesser som musikkform, og hevde blues (o.l) på lik linje med annen kulturell virksomhet.
å gi et tilbud for blueskonserter og klubbkvelder med levende musikk for medlemmer og andre interesserte.
å ivareta og fremme interessene til lokale og nasjonale utøvere av blues (o.l).
å fremme utgivelse av fonogrammer innen blues (o.l).

For å endre foreningens formål kreves 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede på årsmøtet.

Setningen som er strøket over ble enstemmig vedtatt til å lyde slik:
å fremme innspilling og utgivelser innen blues og bluesrelatert musikk.

Sak nr. 6    Valg

Valgkomiteens innstilling ble presentert.

Styrets leder Rolf Johannessen ble gjenvalgt.

Styrets kasserer Rolf Johannessen ble enstemmig gjenvalgt.

Disse to vervene velges spesielt, og det var ingen motkandidater foreslått.

Styremedlemmer:

Odd Dahl (gjenvalg)

Jan Lundby (gjenvalg)

Kristin Nygård (gjenvalg)

Marit Five (gjenvalg)

Marianne Hoffmann (gjenvalg)

Åsa Nordrum (gjenvalg)

Alexander Struve (ny)

Tore-Petter Arnesen (ny)

Varamedlemmer:

Terje Åsvestad (ny)

Kjell Kaljord (ny)

Styre- og varamedlemmer ble enstemmig valgt.

Valgkomitéen:

Cathrine Åsvestad Heen (ny)

Ble enstemmig valgt.

Valgkomiteen hadde ingen flere kandidater til valgkomiteen. Styret gis mandat til å utpeke to kandidater til.

Kristin Nygård
referent

Del i vei!