Årsberetning 2016 Oslo Bluesklubb

Årsberetning 2016 for Oslo Bluesklubb, org.nr. 986 128 719
Oslo Bluesklubb er en frivillig drevet organisasjon som arbeider for å fremme levende bluesmusikk på klubbscener i Oslo og å gi sine medlemmer et mest mulig fast musikktilbud.

Oslo Bluesklubb er registret i Frivillighetsregisteret og var i 2016 medlem av Norsk Bluesunion.

Redegjørelse for årsregnskapet
Resultatet for 2016 er et overskudd på 176.030,- hvilket er klart sterkere enn klubbens ambisjon om at resultatet for klubben skal være nær 0,-.  Overskuddet må sees i sammenheng med underskuddet i 2015 som reduserte egenkapitalen, derfor har klubben i 2016 strammet inn forbruk og vært meget kostnadsbevisste.

I 2016 mottatt kr. 40.000,- i støtte fra Norsk Kulturråd til konsertavvikling i 2016, i tillegg til en momsrefusjon på kr. 86.520,-.

Regnskapet føres som hovedregel som et kontantregnskap, dvs. at inntekter og kostnader føres etter inn- og utbetalingstidspunktet. Unntaket fra denne regelen er innbetaling av medlemskontingent når medlemskontingenten for nytt år betales ved slutten av gammelt år.  For 2016 er det betalt inn 76.450,- kroner i medlemsavgift som gjelder medlemskap 2017 Denne innbetalingen er derfor ført i balansen i 2016 og vil først bli ført som inntekt i 2017.  I tillegg er et innskudd til feil bankkonto på kr. 6.073,- ført som fordring i balansen, dette er tilbakebetalt i 2017.

Sommerfest er et samarbeidsprosjekt mellom Østkanten Bluesklubb og Oslo Bluesklubb, det føres eget regnskap for Sommerfesten. I 2016 ble regnskapet gjort opp innen utgangen av året og netto tap for Oslo Bluesklubb er ført med 2.266,-.

De største inntektspostene er billettsalg på konsertene, medlemskontingent og loddsalg. De store kostnadspostene er utgifter i forbindelse produksjon av konserter; honorar musikere, lyd, overnatting og bespisning for artistene.  I tillegg er større poster på inntekts- og kostnadssiden forbundet med arrangement som Julebord og leie av huset på Notodden.

Klubbens økonomi er vesentlig styrket ved overskuddet i 2016 og styret bekrefter at grunnlaget for videre drift er til stede.

Organisasjon
Oslo Bluesklubbs høyeste organ er årsmøtet som holdes hvert år, medlemmer som har betalt årets kontingent har stemmerett.  Pr. 31.12.2016 hadde Oslo Bluesklubb 720 medlemmer.

Styret blir valgt for ett år av gangen og har 10 medlemmer, det er 7 menn og 3 kvinner.  All drift av klubben er drevet av frivillig, ubetalt arbeid.

Miljø
Oslo Bluesklubbs aktivitet medfører liten påvirkning av det ytre miljø.

Disposisjon av årsresultat:
Årets overskudd overføres til egenkapital.

 

Oslo, 4.4.2017

Rolf Johannessen
Leder og kasserer

Styremedlemmer:
Kristin Nygård       Ellen Pettersen       Morten Hermansen
Odd Dahl       Gøran Stensrud       Bjørnar Ekse Brandseth       Jan Lundby

Varamedlemmer:
Eva Baisgård      Alexander Pettersen