Årsberetning 2019 Oslo Bluesklubb

Org.nr. 986 128 719

Oslo Bluesklubb er en frivillig drevet organisasjon som arbeider for å fremme levende bluesmusikk på klubbscener i Oslo og å gi sine medlemmer et mest mulig fast musikktilbud. Oslo Bluesklubb er registret i Frivillighetsregisteret og var i 2019 medlem av Norsk Bluesunion. 

Redegjørelse for årsregnskapet

Resultatet for 2019 er et overskudd på 215.093,- hvilket er klart sterkere enn klubbens ambisjon om at resultatet for klubben skal være nær 0,-. Overskuddet må sees i sammenheng med underskuddet i 2018 på 65.975 

Regnskapet føres som hovedregel som et kontantregnskap, dvs. at inntekter og kostnader føres etter inn- og utbetalingstidspunktet. Unntakene fra denne regelen er innbetaling av medlemskontingent når medlemskontingenten for nytt år betales ved slutten av gammelt år. For 2019 er det betalt inn 73.150 kroner i medlemsavgift som gjelder medlemskap 2020. Denne innbetalingen er derfor ført i balansen i 2019 og vil først bli ført som inntekt i 2020. I tillegg ble det i 2017 og 2018 kjøpt inn en del sceneutstyr i forbindelse med at klubben har etablert seg på Sosialen. Dette utstyret er ført i balanse og blir avskrevet lineært over tre år. Videre er et lager av klubbeffekter ført i balansen. Balanseført er også en fordring på 59.418, dette er utstående oppgjør hos TicketCo Norge AS, dette ble betalt 6.1.2020 

De største inntektspostene er billettsalg på konsertene, medlemskontingent og loddsalg. De største kostnadspostene er utgifter i forbindelse produksjon av konserter; honorar musikere, lyd, overnatting og bespisning for artistene. I tillegg er større poster på inntekts- og kostnadssiden forbundet med arrangement som Julebord, Sommerfest og leie av huset på Notodden. Klubben fikk 2019 et tilskudd på 12.500,- fra Frifond som støtte til Barnebluesarrangement. 

Klubbens økonomi er god ved utgangen av 2019 og styret bekrefter at grunnlaget for videre drift er til stede. 

Organisasjon

Oslo Bluesklubbs høyeste organ er årsmøtet som holdes hvert år, medlemmer som har betalt årets kontingent har stemmerett. Pr. 31.12.2019 hadde Oslo Bluesklubb 660 medlemmer. 

Styret blir valgt for ett år av gangen og har 11 medlemmer, det er 7 menn og 4 kvinner. I september 2019 ønsket Kjell Kaljord å trekke seg som varemedlem, fra samme tid har Henning Nymann overtatt Kjell Kaljords oppgaver i styret. All drift av klubben er drevet av frivillig, ubetalt arbeid. 

Miljø

Oslo Bluesklubbs aktivitet medfører liten påvirkning av det ytre miljø. 

Disposisjon av årsresultat: 

Årets overskudd tilføres egenkapitalen 

Oslo, 25.6.2020 

Rolf Johannessen
Leder og kasserer

Del i vei!