Årsmelding 2015 for Oslo Bluesklubb

STYRET  I OSLO BLUESKLUBB 2015

Styremedlemmer:
Leder Edgar Johansen
Kasserer Rolf Johannessen
Styremedlemmer
Anders Herbjørnsen
Nina Hanssen
Ellen Marianne Pettersen
Gøran Stensrud
Odd Dahl
Morten Hermansen
Jan Lundby

Varamedlemmer 
Eva Baisgaard
Pelle Holm

Det er avholdt 7 styremøter i 2015. I tillegg har det vært møter med representanter fra styret i forskjellige andre fora, f eks Østkanten Bluesklubb (sommerfest, Rampelys og Union Blues Cup), samarbeidsmøter med Norsk Bluesunion, Buckleys mv.

Antall betalende medlemmer pr. 31.12.2015 var 770, endring fra 800 pr. 31.12.2014.

Våren 2015 arrangerte vi 30 konserter i egen regi, og 6 Rampelyskonserter i samarbeid med Østkanten Bluesklubb på Buckleys. Høsten 2015 arrangerte vi 23 konserter i egen regi, og 4 Rampelyskonserter i samarbeid med Østkanten Bluesklubb. Konsertene på lørdag ettermiddag har i perioder hatt lavere besøkstall enn ønsket. Dette har medført at vi en periode i 2015 hadde likviditetsproblemer. Styret har ved utgangen av 2015 og starten av 2016 gjort tilpasninger på booking og markedsføring som skal bøte på dette. De periodene hvor vi har lavere besøk uansett hvilke artister vi har, har vi booket nøkternt selv om artistene skal ha en viss kvalitet.

Sommerfesten 2015 må sies å være en suksess. Høyere publikumstall, godt vær og et mer strømlinjeformet arrangement i 2015 ga et lite økonomisk overskudd. Internt er det fremdeles forbedringsområder, men utad har dette blitt et vellykket arrangement. Loddsalg bidrar fremdeles godt til klubbens økonomi. Takk til alle
loddkjøpere, og takk til alle som har skaffet gevinster. Det går med en del gevinster hver lørdag så vi ønsker alle ”sponsorer” velkommen.

Grasrotandelen fra Norsk Tipping er også en kjærkommen inntekt for klubben, noe vi i styret er veldig takknemlig for. Det er en stabil gjeng som bidrar til denne inntekten, og som gjenytelse har vi en egen grasrotkonsert hvor giverne kommer gratis inn.

Som regnskapet viser, har klubben god økonomi ved utgangen av året. Det var allikevel en periode av året hvor kassen var bunnskrapt, og det var nødvendig med et midlertidig lån. Litt dyre artister kombinert med lavere publikumstall bidro til dette. I tillegg hadde klubben noen store engangskostnader i forbindelse med 20-årsjubileumet.

Mot slutten av 2015 begynte klubben å se nærmere på egen organisering, og dette har fortsatt inn i 2016. Oslo sentrum som konsertarena er blitt svært konkurransepreget, og det stiller stadig større krav til at vi har et aktuelt konserttilbud og klarer å markedsføre dette på en god måte. Buckleys er også avhengig av at vi gjør en god jobb på dette området. De vurderte en tid å avslutte samarbeidetmed Oslo Bluesklubb, men avtalen er nå forlenget, i første omgang ut 2016. Internt i styret har vi nå tydeliggjort ansvar og oppgaver rundt booking og markedsføring, og dette vil få høy oppmerksomhet framover.

Selve gjennomføringen av arrangementene våre er bra, og dette skyldes ikke minst alle de frivillige som stiller opp når klubben har behov for det, og styret vil benytte anledningen til å takke dem.

Tradisjonen tro var Oslo Bluesklubb på Huset under Notodden Blues Festival. Som vanlig er det ca 50 medlemmer som overnatter på flatseng/madrass og har Huset som base under festivalhelgen. På lørdag arrangerte klubben sin faste konsert på trappa på formiddagen, dette året med 9 fingers. Mange som ikke bor på Huset møter opp under denne konserten, og når bøtta sendes rundt øker honoraret til artistene betydelig.

Igjen var det Revierhavnen Kro på Hovedøya som ble arena for julebordet. Musikken ble denne gang besørget av Noise Pollution. Vertskapet på Revierhavnen innfridde forventningene også denne gangen. Vi ser nå imidlertid at ikke like mange tegner seg på dette arrangementet som tidligere. Derfor har vi ikke rebooket for 2016, og styret vil se på andre alternativ.

Vi har ikke hatt like mange alternative aktiviteter utenom konsertene våre i 2015 som tidligere år. Dette må tilskrives mye jobbing med jubiléet, samt at sommerfesten også tar en del tid. Både elvevandringen og barneblues er arrangement som er populære, så vi har en ambisjon om å ta dette videre. 2015 har totalt vært et bra år for OBK, og 2016 ser også bra ut så langt.

Vi vil takke våre samarbeidspartnere i 2015, hvor Buckleys og vår regnskapskyndige Elisabeth Weisser-Svendsen som er tilbake kan nevnes spesielt.

Til sist vil vi også takke de som kommer på arrangementetene våre, og bidrar til å skape den møteplassen Oslo Bluesklubb skal være!

Oslo, 2016
Styret