Protokoll fra årsmøte 2016 i Oslo Bluesklubb

Årsmøtet ble avholdt på P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslo 12. april. 2016 kl. 18:00.

Sak nr. 1    Godkjenning av innkalling
Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godkjent

Sak nr. 2    Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Elisabeth Weisser-Svendsen
Referent: Nina Hanssen

Sak nr. 3    Årsmelding for 2015
Edgar Johansen presenterte styrets årsmelding for 2015.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 4    Regnskap 2015
Regnskapet for 2015 ble presentert. Spørsmål fra de tilstedeværende ble forklart og besvart.
Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Sak nr. 5    Innkomne forslag
Ingen forslag har kommet styret i hende.

Sak nr. 6    Valg
Valgkomiteen, bestående av Åge Nilsen, Ronald Flatnes og Marianne Hoffmann la frem forslag til nytt styre i Oslo Bluesklubb. Komiteens innstilling ble opplest for årsmøtet.

Styrets leder ble Rolf Johannessen, som ble valgt enstemmig.

Styrets kasserer ble også Rolf Johannessen ble enstemmig gjenvalgt.
Disse to vervene velges spesielt, og det var ingen motkandidater foreslått.

Styremedlemmer:
Ellen Pettersen (gjenvalg)
Odd Dahl (gjenvalg)
Morten Hermansen (gjenvalg)
Gøran Stensrud (gjenvalg)
Jan Lundby (gjenvalg)
Kristin Nygård (ny)
Bjørnar Ekse Brandseth (ny)

Varamedlemmer:
Eva Baisgaard (gjenvalg)
Alexander Pettersen (ny)
Styre- og varamedlemmer ble enstemmig valgt.
Valgkomitéen:
Marianne Hoffmann (gjenvalg)
Ronald Flatnes (gjenvalg)
Åge Nilsen (gjenvalg)

Valgkomitéen ble enstemmig valgt.

 

Nina Hanssen
Referent

Del i vei!