Protokoll fra årsmøte 2017 i Oslo Bluesklubb

Årsmøtet ble avholdt på P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslo 4. april. 2017 kl. 18:30.

Sak nr. 1    Godkjenning av innkalling
Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godkjent

Sak nr. 2    Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Rolf Johannessen
Referent: Eva Baisgård

Sak nr. 3    Årsmelding for 2016
Rolf Johannessen presenterte styrets årsmelding for 2016.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 4    Regnskap 2016
Regnskapet for 2016 ble presentert. Spørsmål fra de tilstedeværende ble forklart og besvart.
Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Sak nr. 5    Innkomne forslag
Ingen forslag har kommet styret i hende.

Sak nr. 6    Valg
Valgkomiteen, bestående av Åge Nilsen, Ronald Flatnes og Marianne Hoffmann la frem forslag til nytt styre i Oslo Bluesklubb. Komiteens innstilling ble opplest for årsmøtet.

Styrets leder ble Rolf Johannessen, som ble valgt enstemmig.

Styrets kasserer ble også Rolf Johannessen som ble enstemmig gjenvalgt.
Disse to vervene velges spesielt, og det var ingen motkandidater foreslått.

Styremedlemmer:
Ellen Pettersen (gjenvalg)
Odd Dahl (gjenvalg)
Morten Hermansen (gjenvalg)
Jan Lundby (gjenvalg)
Kristin Nygård (gjenvalg)
Marit Five (ny)
Marianne Hoffmann (ny)

Varamedlemmer:
Eva Baisgaard (gjenvalg)
Gøran Stensrud (gjenvalg)
Styre- og varamedlemmer ble enstemmig valgt.

Valgkomitéen:
Ronald Flatnes (gjenvalg)
Åge Nilsen (gjenvalg)
Kaia Tinderholt (ny)

Valgkomitéen ble enstemmig valgt.

 

Eva Baisgård
Referent

Del i vei!